Rezervácia

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), prijala a schválila obchodná spoločnosť IVK s.r.o., so sídlom Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 054 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č.: 7690/S. 
 2. V týchto VOP majú nižšie definované pojmy a výrazy nasledovný význam, pokiaľ si kontext, v ktorom boli použité, nevyžaduje aplikáciu iného významu:
 1. Hotel - ubytovacie zariadenie s komerčným označením URPÍN CITY RESIDENCE***,
 2. Klient - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s hotelom Zmluvu o poskytnutí služieb alebo predloží hotelu záväznú objednávku, ktorá bude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 2.4. týchto VOP,
 3. Služba – akékoľvek služba poskytovaná alebo dodávaná hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie služby.
 1. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné záväzkové vzťahy, do ktorých vstupuje hotel s klientom ako druhou zmluvnou stranou pri poskytovaní alebo dodávaní služieb, ak ich aplikácia nie je v zmluve výslovne vylúčená.

 

II.

Rezervácia služieb

 1. Rezerváciu potvrdzuje klientovi  hotel po doručení objednávky.
 2. Objednávku je možné realizovať:
 1. telefonicky,
 2. písomne,
 3. elektronicky.
 1. Objednávka musí obsahovať:
 1. meno a priezvisko klienta,
 2. termín pobytu,
 3. kontaktné údaje klienta:
 • telefónne číslo klienta,
 • adresu klienta,
 • e-mail klienta,
 1. počet objednaných hostí v štruktúre dospelé osoby, deti (u detí uvedie klient ich vek),
 2. druh objednaných služieb.
 1. Objednávku hotel spracuje do 24 hodín potvrdením rezervácie alebo jej zamietnutím.
 2. Hotel potvrdí objednávku klienta. Potvrdenie môže byť realizované písomne, telefonicky, elektronicky. 

 

III.

Ceny za hotelom poskytované služby a platobné podmienky

 1. Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to sa vzťahuje aj služby, ktoré hotel poskytol na základe výslovnej žiadosti klienta tretím osobám. 
 2. Hotel poskytuje klientovi ceny za služby na základe aktuálne platných cenníkov.
 3. Dohodnutá cena za služby je cena, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ cena nebola takto dohodnutá, platia zverejnené cenníkové ceny.
 4. Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane.
 5. Nárok na zníženie ceny za služby nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení objednávky.
 6. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať.
 7. Klient je povinný uhradiť na recepcii hotela cenu za služby za celý pobyt pri príchode do hotela, a to v hotovosti, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.
 8. Klient je v prípade skupinových objednávok (10 izieb a viac), povinný uhradiť hotelu zálohovú platbu vo výške 70% z kalkulovanej ceny za služby, a to najneskôr do 30 dní pred nástupom klienta na pobyt.
 9. Storno poplatok má charakter zmluvnej pokuty a slúži aj na náhradu škody spôsobenej hotelu nedodržaním zmluvy zo strany klienta.
 10. Storno poplatok predstavuje percentuálnu časť z ceny dohodnutých služieb.
 11. Hotel neuplatňuje voči klientovi, ktorý rezervuje 5 a menej izieb storno poplatok, ak klient oznámi hotelu zrušenie rezervácie najneskôr 24 hodín pred jeho plánovaným príchodom.
 12. Hotel si voči klientovi, ktorý rezervuje 5 a menej izieb uplatňuje storno poplatok vo výške 100% z ceny rezervovanej izby, ak klient oznámi hotelu zrušenie rezervácie v lehote kratšej ako 24 hodín pred jeho plánovaným príchodom.
 13. Pri skupinových rezerváciách nad 5 izieb hotel uplatňuje voči klientovi storno poplatky nasledovne: - pri zrušení rezervácie viac ako 7 dní pred plánovaným príchodom storno neuplatňuje, - pri zrušení rezervácie 1- 7 dní pred plánovaným príchodom: 10% z ceny rezervovaných izieb, - pri zrušení rezervácie menej ako 24 hodín pred plánovaným príchodom: 100% z ceny rezervovaných izieb
 14. Pri rezervácii školiacich priestorov má objednávateľ právo tieto služby zrušiť písomne, osobne alebo telefonicky. Storno poplatky v prípade zrušenia akcie hotel uplatňuje voči klientovi nasledovne:  pri zrušení rezervácie 3 a viac dní pred plánovaným uskutočnením akcie: storno neuplatňuje, pri zrušení rezervácie 2 - 1 deň pred uskutočnením akcie: 20% z ceny za objednané služby, v prípade zrušenia akcie menej ako 24 hodín pred uskutočnením akcie: 100% z ceny za objednané služby. 

V.

Ubytovacie služby

 1. Klient sa môže v hoteli ubytovať v deň jeho príchodu najskôr o 14.00 hod, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Hotel je povinný klienta ubytovať najneskôr do 18.00 hod.
 2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 11.00 hod. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je hotel oprávnený účtovať 100% cenníkovej ceny bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby hotela spojené s ubytovaním. 
 3. Ak hosť nemá potvrdenú objednávku, resp. rezerváciu písomnou formou je potrebné sa ubytovať do 18.00 hod pokiaľ sa hosť nedohodne inak. V prípade, ak sa hosť neubytuje do 18.00 hod, hotel je oprávnený rezervovanú izbu, resp. izby prenechať inému klientovi.
 4. V  prípade ak má klient  potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a hotel z dôvodu vis maior ubytovanie  klientovi neposkytne, je povinný klientovi  zabezpečiť primerané náhradné ubytovanie na vlastné náklady.
 5. Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 6. Klient má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli dohodnuté v potvrdenej objednávke.
 7. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, pričom vnesené sú veci, ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela. Za klenoty, peniaze a iné cennosti uložené mimo hotelového trezoru hotel nezodpovedá. V každom prípade odporúčame využitie trezoru na recepcii hotela.
 8. V hoteli nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka, sušiču vlasov a pod.
 9. Malé domáce zvieratá je možné ubytovať len po predchádzajúcom súhlase hotela. Takéto ubytovanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka hotela. Klient nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samostatne v izbe. Klient je povinný rešpektovať pokyny hotela pre pobyt so psom.
 10. Hotel môže predĺžiť pobyt klientovi len v prípade, ak má k dispozícii voľnú izbu.
 11. Recepcia hotela privolá na požiadanie klienta rýchlu lekársku starostlivosť. Hotel je oprávnený žiadať od klienta požadovanú peňažnú náhradu za výdavky súvisiace s ošetrením.
 12. Zmluvný vzťah medzi klientom a hotelom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu. Klient je povinný účet na mieste vyrovnať jeho platením v hotovosti alebo platobnou kartou, ak sa nedohodlo inak.
 13. V prípade, že klient ukončí svoj pobyt skôr ako bolo dohodnuté v rezervácii, hotel má právo účtovať klientovi sumu za celý dohodnutý pobyt.
 14. Klient nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.
 15. Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 
 1. Má hotel opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť hotela voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať vlastníkovi hotela, 
 2. obťažuje svojim správaním ostatných klientov,
 3. zdravotný stav klienta ohrozuje zdravie ostatných klientov  a personálu hotela,
 4. z dôvodu vis maior.
 1. Pri oprávnenom odstúpení hotela od zmluvy o poskytovaní služieb nevzniká klientovi nárok na náhradu škody.
 2. Sťažnosti klienta sa riadia platným Reklamačným poriadkom hotela.
 3. Hotel je oprávnený skontrolovať izbu klienta počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov.
 4. Pobyt klienta v hoteli upravuje ubytovací poriadok hotela, ktorý je pre klienta záväzný. Ubytovací poriadok hotela je umiestnený na recepcii hotela a v každej hotelovej izbe.

 

VI.

Ochrana osobných údajov

Oboznámením sa s týmito všeobecnými podmienkami, ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, emailová adresa) a za týmto účelom vyhotovovanie fotokópií mojich osobných dokladov na účel poskytovania a  prijímania služieb prevádzkovateľovi, ktorým je IVK s.r.o., so sídlom Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 054 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č.: 7690/S a to na dobu neurčitú. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky zaslaním e-mailu na hotel@urpincity.sk. Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

   

  VII.

  Záverečné ustanovenia

  1. Tieto VOP a na ich základe vzniknuté právne vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom.
  2. Klient vyjadruje súhlas s týmito  VOP doručením objednávky hotelu,  jednostranným zrušením poskytovania služieb alebo ubytovaním  v hoteli.

   

   

  V Banskej Bystrici 15.5.2018